Áéµq½å¬O§Ú¥Ã»·ªº°¸¹³!!! 
           94¦~¨È¹B¤K±j­»´ä¹ï¨F¯S,Ê\³sµfºë±m¬J¼³±Ï,¥O´ä¶¤
                                    ¤£­P¤j±Ñ,¦ý²{ ¹êÂk²{¹ê,¥´Àsªù-¦n¦h¤H­ø·|°O±o§A
                                    ±Ï¹L´X¦h²yªi~¤Ï¦Ó²b«Y¤@¨ýݯ µf§AÂI¼Ë¥¢ªio«Y«×
                                    ¾x,­ø«Y²b«Y½å¥J~Ëݼ˹ï¦n¦hÀsªù³£¦n­ø¤½¥­, ¦pªG
                                    ²y°g¦³¦L¶Hªº¸Ü,·í½å¥J¥òo«Y¬y®ö~o­Ó±ß¹ï¦í§ÖĶ
                                    ³q,°¶¥Jo¬J»@ ²y¥´¯}§õ¦w¯Ç500´X¤ÀÄÁ¤£¥¢²y°O¿ý,
                                    ·í®Éo¬JµJÂI©ñ®Ío«Y°¶¥Jo¬J¤J ²y¨­¤W~¦Ó¿ò§Ñ¥ª½å
                                    ¥J³æ¤â¼³¨«³¯§Ó¥úo¬J³æ¤Mªi......,ÁöµM³Ì«á³£ ©Mªi
                                    (1:1),¦ý§Úo«Y©O«×³£·Q¸Ü¤ñ¤j®aÅ¥,Áéµq½åªº¦Ó¥B½T
                                    «Y¤@­Ó¦n­Ë ¾`o¬J²y­û,Ê\ÉN¨ä¥L²y­ûËݦno¬J²y¹B,
                                    ®a®x¥OÊ\·N§Ó®ø¨I,²y·|¤ºªø ©~«á³Æ­x¤H,¦A¥[¤W©ô
                                    ¨¤d°Ú§B¸¨¤«¤U¥Û,¸Õ°Ý...­ø¦n¸Ü«Y²y­û,´Nºâ «Y¤@­Ó
                                    ¤H´NÉN¿ìªk©Ó¨ü©OºØÀ£¤O,§Ú»{ÃÑÊ\6¦~,§Ú·|¤@ª½¤ä
                                    «ù¨ìÊ\±¾( ¤â®M)¬°¤î,§Ú¬Û«H©O­Ó¥@¬É­ø·|¦³¤@­Ó¤£
                                    ¥¢²yo¬JÀsªù,§A¦P·N¶Ü?

                                                      1


Home
Archive index